PROTIVPOŽARNI SISTEMI KANALA

Dim ubija više ljudi u vatri nego vrućina, plamen ili strukturni kolaps svake godine. Često, dim onesposobljava tako brzo da smanjuje nivo kiseonika ili ga menja drugim toksičnim gasovima koji uzrokuju respiratornu opasnost za njegovu žrtvu, bilo gušenjem ili izgaranjem disajnih puteva (Nacionalno udruženje za zaštitu od požara, 2019). Izloženi dimu koji ubija, ljudi teško mogu da stignu do izlaza na vreme i najčešće budu savladani brzim širenjem dima.

Industrija zaštite od požara deluje u strogo regulisanom okruženju sa posebnim standardima, kvalifikacijama i pokazanom kompetencijom za rad. Postoji potreba za balansiranjem aktivne zaštite od požara i sistema pasivne zaštite od požara.

Protivpožarni sistemi kanala su deo pasivnih sistema zaštite od požara. Sistem protivpožarnih kanala dizajniran je da prenosi dim, vruće gasove i plamen iz područja u područja i da snabdeva vazduhom za sagorevanje u požarnom području. Iz te svrhe i razloga, od suštinskog je značaja da se obezbedi protivpožarna zaštita sistema kanala da bi se obezbedila bezbednost i zaštita zgrade i imovine. Standard koji postavlja vatrogasna služba ima za cilj da propiše minimalne zahteve koji su namenjeni da:

  • Ograniči širenje dima kroz sistem kanala u zgradi ili izvan zgrade.
  • Ograniči požar kroz sisteme kanala u zgradi.
  • Dozvoli da se sistem vazdušnih kanala u zgradi koristi za dodatne svrhe tj. kontrole dima u nuždi.
  • Ventilacioni sistem kanala namenjen isključivo za evakuaciju dima, koji ima za cilj da očuva svoj integritet i površinu poprečnog preseka unutar požarnog prostora kako bi se omogućilo maksimalno kvalitetno izvlačenje dima tokom požara.

Kanali se koriste za uklanjanje dima i moraju ispunjavati dva zahteva u kojima oni moraju biti u skladu sa standardom po kome mogu da izdrže predviđenu temperaturu dima i da ispune zahteve za otpornost na požar ako kanali prolaze kroz vatrootpornu barijeru. Protivpožarni kanali su potrebni da spreče požar unutar ili izvan kanala da dospe u drugi odjeljak i spreči vatru da prodre u kanal. Korišćenjem samo osnovnog kanala debljine od 1,2 mm, kanali postaju potencijalno opasniji.

Kada iza njih nema vazdušnih prostora, opasnost je posebno velika u slučaju kanala za ventilaciju jer bočno širenje plamena uzrokuje širenje glavnog požara zračenjem kroz kanale u potencijalni odeljak. Zbog toga je iz sigurnosnih razloga potrebno da su kanali otporni na vatru spolja i iznutra.

Poštovanje bezbednosti
 

Kao važna komponenta ili sistem koji obezbeđuje sigurnost u sistemu za kontrolu dima, dizajn sistema protivpožarnih kanala mora biti testiran od strane akreditovane laboratorije prema potrebnim standardima i mora biti sertifikovan od strane lokalne nadležne službe. Kontrola dima je određena zakonom. Tamo gde se koriste za kontrolu vatre i dima, kanali treba da se ispitaju u skladu sa A.S. 1530.4 i BS 476: deo 24 ili njegov ekvivalent za spoljašnju izloženost vatri (kanal A) i unutrašnju izloženost vatri (kanal B). Kriterijumi za ispitivanje uključuju strukturnu adekvatnost, integritet i izolaciju.

Eko-dim & AT&TC  Propokan Pro Group protivpožarni sistem
 

Naš sistem nudi konstulattima, projektantima i izvođačima radva, efikasan način zaštite kanala za odvod dima i ventilaciju. Pruža otrpornost na požar od 120 minuta uz upotrebu lokanlo proizvedenih pocinkovanih kanala (pravougaonog i kružnog poprečnog preseka) zaštićenog protivpožarnim premazom. Sistem je testiran u ILAC i MRA akreditovanoj laboratoriji FIRES u skladu sa međunarodnim standardima EN 1366-1, EN 1366-9 i EN13501-4, a primena na teritoriji Srbije odobrena je od strane nadležnog Ministarstva.

PRIMENA:

 
  • Sistemi za odvod dima i toplote
  • Kuhinjski sistemi za izvlačenje dima i isparenja
  • Sistemi za izjednačavanje pritiska
  • Sistemi ventilacije

PROPOKAN EKODIM zaštita ekspandirajućim premazima nudi brojne prednosti u odnosu na druge sisteme protivpožarne zaštite, a postebno je značajno da se radi o ekološki prihvatljivom sistemu baziranom na materijalima kojima se ne zagađuje već se njima štiti životna sredina HCFC. Primenom ovog sistema pp zaštite obezbeđuje se zaštita nosača kanala na kojima se nalazi opterećenje što se ne postiže sa drugim sistemima zaštite. Kad se desi požar najbitnije je da kanali zadrže svoj INTEGRITET i STABILNOST kako bi omogućili nesmetan protok dima, te time opravdali svoju funkciju.

Protivpožarni, ekspandirajući premazi su vodorazredivi, njihovo nanošenje je brzo i bezopasno po ljude i okolinu, a rezultati zaštite su izutetno efikasni. Za razliku od ostalih sistema protivpožarne zaštite, ovim sistemmom se za mnogo kraće vreme postižu delotvorniji rezultati.

Ekodim Propokan sistem zaštite garantuje 120 minuta zaštite u slučajevima požara. Njime se obezbeđjuje ušteda prostora pri čemu se ne opterećuje konstrukcija kanala, kao kod drugih sistema. Vizuelno se može uklopiti sa bilo kojim ambijentom jer je moguće preko njega naneti boju u željenoj nijansi RAL. Ovaj sistem zaštite štedi vreme izvođenja radova koje je za 60-70% kraće u odnosu na druge sisteme zaštite. I na kraju, podjednako važna stavka je i cena ovog sistema zaštite koja je niža u odnosu na ostale sisteme protivpožarne zaštite.

Eko-dim Info

Dimničari ne samo da su u godini jubileja jubileja trebali da vredno rade, već su imali i obavezu da iznova skreću pažnju svojim sugrađanima o rizicima od požara i nužnošću vođenja računa o higijeni dimnjaka...

Sertifikati

Uvođenje Sistema Menadžmenta Kvalitetom – ISO 9001:2008 Sistema upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2004 i Sistemom upravljanja zaštitom bezbednosti i zdravlja na radu ISO 18001:2007 pokazatelj je profesionalnosti...

Problemi i saveti

Brojni su problemi zbog kojih dimnjak i ložište ne rade ispravno. Ponekad su oni banalni i lako se mogu odkloniti ali u nekim slučajevima oni mogu biti veoma ozbiljni a njihovo rešavanje prestavlja ozbiljnu intervenciju...

Bezbednost

U Srbiji ljudi ne pridaju puno pažnje održavanju dimnjaka i ložišta. Pozivaju nas tek kad nešto nije u redu. Često dobijamo pozive od ljudi koji su sami pokušali da reše problem svog dimnjaka i time napravili još veći problem...